Nieuws over

De zwarte pieten discussie.

Elke donkere persoon is wel eens persoonlijk gehoord of gelezen gediscrimineerd. Het maakt niet uit of de ene helft van de ouder een blanke is, zolang het uiterlijk donker is gekleurd heeft men ongetwijfeld te maken gehad met discriminatie of rascisme. Een ieder die in Nederland woont en voorzien is van een donkere huiskleur en beweert nooit persoonlijk daarmee in aanraking te zijn geweest met discriminatie of racisme zal niet geloofwaardig overkomen. Heel veel jonge kinderen maken dat jammer genoeg ook mee.

Maar het ligt niet aan Nederland. Het ligt aan een bepaalde groep mensen die zich in deze samenleving bevindt en die jammer genoeg werkzaam zijn op plaatsen waar de donkere inwoner van Nederland zo nu en dan moet zijn om zaken gedaan te krijgen en ongetwijfeld dus ook met deze personen te maken krijgt.
Maar wat is discriminatie nou precies.

Artikel 90quater van het wetboek van strafrecht legt uit dat onder discriminatie wordt verstaan; elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Er zijn nog meer artikelen die uitleg geven wat discriminatie inhoudt en wat de consequenties zijn.

Suriname

Zwarte Piet, racisme, discriminatie of niet?

Als wij kijken naar artikel 137c en volgende artikelen van hetzelfde boek dan zien wij dat iemand die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras gestraft wordt met een gevangenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. Dus een bedrag van € 8.200,-.
Gaan wij naar artikel 429quater Sr. dan zien we dat bepaald wordt dat hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.

Maar wat zegt de Verenigde naties over discriminatie?

Artikel 26 ivbpr of Bupo (internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten) bepaald dat allen gelijk zijn voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Meer lezen?